Dobývajte chorvátske more...
info@chorvatskojachty.com +421 911 861 125
 
 

Rezervačné podmienky Párty na Jachte

 

Obchodné podmienky
Upozornenie: rezervačné podmienky sa vzťahujú na všetky rezervácie uskutočnené cez www.chorvatskojachty.com. Uistite sa, že ste si tieto podmienky prečítali pred rezerváciou.

Rezervačné podmienky
Nasledovné Podmienky sú uzatvárané medzi vami ako zákazníkom a CK AdriaHome, Tomášikova 50/C, 831 03 Bratislava Slovenska Republika, označenou ako sprostredkovateľ. Tieto podmienky poskytujú základ rezervácie a vzťah medzi vami a CK AdriaHome. Po potvrdení formuláru súhlasíte s týmito rezervačnými podmienkami.

1. Postup pri rezervácii
Ak chcete vykonať rezerváciu, musíte vyplniť online formulár na www.chorvatskojachty.com. Formulár bude skontrolovaný a bude Vám predložené  potvrdenie o rezervácii. Ako zákazník máte povinnosť skontrolovať informácie o plavbe, a zabezpečiť, aby všetky platby boli predložené v súlade s platobným plánom. Akékoľvek oneskorenie na platby môže mať za následok zrušenie rezervácie a platby nebudú vrátené. Oneskorené platby môžu byť prijaté iba v prípade, že zákazník požiada o predĺženie splatnosti a dostane súhlas písomne. Po zaplatení prvej platby, bude rezervácia potvrdená a opravená. Ak nechcete, aby prvá platba do 24 (dvadsiatich štyroch) hodín, bude rezervácia zrušená a otvorí sa ako možná rezervácia pre iných zákazníkov.

2.. PLATOBNÉ PODMIENKY
Loď (alebo miesto na lodi) bude rezervovaná iba vtedy, keď CK AdriaHome eviduje vyplatenie stanovenej zálohy, a keď faktúra s uvedenými podmienokami o vyplatení zostatku bude odoslaná. Platba zostatku charterovej sumy je splatná 30 dní pred dátumom začiatkom prenájmu, bez pripomenutia na strane CK Adriahome. Pre všetky rezervácie uskutočnené menej ako 30 dní pred dátumom začatia musí byť listina poplatok sa platí v plnej výške rezervácie. Všetky bankové poplatky budú splatné nájomcu. Rezervácie uskutočnené prostredníctvom cestovnej kancelárie sú predmetom dohodnutých postupov, pokiaľ ide o cestovné kancelárie vopred a všetkým nasledujúcich podmienkach charteru.

3.. ZRUŠENIE
A. storno zo strany nájomcu
V prípade, že nájomca nepríde alebo neskoro oznámi svoju neúčasť na zájazde, sú mu účtované nasledovné poplatky:

– Zrušenie viac ako 60 dní pred začiatkom prenájmu: 30% z ceny prenájmu je uchovávaných firmou CK ADriaHome, s.r.o.

– Zrušenie medzi 31 a 59 dní pred začiatkom prenájmu: 50%  z ceny prenájmu je uchovávaných firmou CK ADriaHome, s.r.o.

– Zrušenie do 30 dní od začatia prenájmu: celá suma musí byť zaplatená.

B. Zrušenie Spoločnosti
Zrušenie zájazdu zo strany CK AdriaHome, s.r.o. môže vzniknúť  v prípade, ak bude evidovaná porucha na prenajatej lodi a tá nebude schopná plavby. V takomto prípade  spoločnosť hľadá náhradu vo forme lode rovnakého alebo podobného tipu. Ak spoločnosť nenájde náhradu za loď, ktorá nie je schopná plavby, sú všetky finančné náklady zo strany nájomcu vrátené vo 100% výške.

a stratený čas nájmu, alebo obdržíte

poukaz na ďalší prenájom. Všetky ostatné poruchy budú riešené, ale nebudú kompenzované,

ak zaberú viac, ako 24 hodín.

4. Nalodenie

Doba nalodenia je stanovená zvyčajne na sobotu, medzi 17.00 a 21.00 hod. Prenajímateľ prevezme čln po dokončení niektorých formalít (inventúra), prevzatí administratívnych dokumentov a pokynov k prevádzke lode. Od prenajímateľa sa bude vyžadovať podpísanie kontrolného zoznamu. Podpísanie tohto dokumentu v sebe zahŕňa súhlas, že:

– Loď bola odovzdaná v čistom a upratanom stave

– Inštrukcie boli adekvátne

– Loď je v riadnom mechanickom stave s plnými palivovými nádržami a vody

– Inventár lode bol skontrolovaný a uznaný ako vyhovujúci.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť rezerváciu alebo odmietnuť odovzdanie lode každej osobe, ktorá je podľa ich uváženia nie je vhodná, aby prevzala za loď zodpovednosť, z dôvodov ako je vek, zlý zdravotný stav, postihnutie, neskúsenosť alebo z akéhokoľvek iného dôvodu ktorý by podľa ich názoru mohol viesť k vážnemu úrazu alebo poškodeniu. V takýchto prípadoch, Meridijan d.o.o. poskytne kvalifikovaného kapitána na náklady nájomcu. Ak si prenajímateľ poskytnutého kapitána neželá, bude poplatok za prenájom vrátený v plnej výške, a zmluva ukončená bez ďalších záväzkov z oboch strán.

5. POISTENIE

Nasledujúce poistenie bude platiť v plnej miere po celú dobu trvania prenájmu:

a) poistenie trupu lode je k dispozícii pre celkovú stratu alebo poškodenie člna a jeho vybavenia. Prenajímateľ, je však zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo poškodenie iných záväzkov vyplývajúcich z úmyselných činov alebo nedbanlivosti zo strany nájomcu, jeho alebo jej rodiny, hostí a zástupcov, v tomto prípade výhradnú zodpovednosť za celú čiastku straty alebo škody pripadá na nájomcu. Škody na plachtách nie sú pokryté poistením.

b) poistenie zodpovednosti za škodu

c) Úrazové poistenie – toto poistenie sa nevzťahuje na stratu, poškodenie alebo odcudzenie osobnej batožiny alebo osobných vecí, vrátane všetkých motorových vozidiel zaparkovaných v prístave. Nájomníkovi sa odporúča uzatvoriť cestovné poistenie pred odchodom.

6. Nehody, poruchy a opravy.

V prípade akejkoľvek nehody alebo neštastia, nájomca musí okamžite informovať „Base manažéra“ ohľadom všetkých detailov spolu s menami a adresami svedkov / účastníkov, a menami majiteľov / nájomcov, v prípade, že je prítomné ďalšie plavidlo. „Base manažér“ zadá nasledujúce kroky, ktoré by mali byť vykonané. Nájomca je povinný vyplniť správu o nehode a musí byť doplnená a podpísaná inou treťou stranou. Najmä straty člnov a externých motorov musia byť hlásené okamžite. Neinformovanie manažéra v prípade akejkoľvek straty alebo nehody môže viesť k nepreplateniu poistnej udalosti. „Base manažér“ musí byť okamžite informovaný, ak je potrebná akákoľvek oprava alebo servis, pričom tieto opravy nesmú byť zverené do rúk iných opravovní / servisov bez konkrétneho schválenia „Base manažéra“. Ak sa vyskytne poškodenie/zničenie vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre funkčnosť jachty a ktoré sa zároveň vyskytne v dosahu 30 míľ od firemnej základne, vykonáme opravy do 24 hodín od prijatia Vášho hovoru. Ak nevyriešime problém do 24 hodín, bude Vám preplatená sadzba z

7. Nájomcovia ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSŤ

Prenajímateľ by mal platiť akékoľvek dodatočné prevádzkové náklady nezahrnuté v cene prenájmu: náklady na palivo, turistické poplatky a kotevné miesto mimo prístavu. Prenajímateľ použije loď iba pre potešenie. Nájomca nesmie prideliť túto dohodu alebo medzinájomcovi/sprostredkovateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Loď nesmie prepravovať tovar alebo cestujúcich. Iní cestujúci, ako tí, ktorých oznámil nájomník na zozname posádky, nesmú byť prepravovaní na lodi. Prenajímateľ je výslovne zodpovedný za loď v prípade, že ju akýkoľvek oficiálny orgán zabaví kvôli nevhodnej a nezákonnej činnosti vykonanej počas (po)užívani člna. Všetci cestujúci s výnimkou veliteľa alebo kuchára poskytovaných spoločnosťou, sú považovaní za hostí nájomcu. Nájomca je zodpovedný za bezpečnosť a blaho nájomníka a všetkých hostí. Nájomca sa vyvaruje plavenia sa na nebezpečných miestach a nemal by sa plaviť v noci. Nájomca musí rešpektovať všetky zákony a predpisy Chorvátska alebo akejkoľvek inej vlády štátu, v ktorom sa loď môže v tej dobe vyskytovať. Podpisom zmluvy prenajímateľ potvrdzuje, že on / ona je oprávnená viesť loď, a že prenajímateľ má dostatočné praktické znalosti námorníctva, ak spoločnosť neschválila kapitána, ktorý bol zamestnaný ako kapitán lode pre celú dobu prenájmu. V súlade s právnymi predpismi Chorvátskej republiky, prenajímateľ musí mať platnú licenciu potrebnú pre plavbu na lodí (certifikát kapitána lode) a rádiotelefónne osvedčenie.

8. SPORY

Nájomca je povinný upozorniť „Base manažéra“ o všetkých nedostatkoch alebo problémoch ihneď pri ich vzniku. Žiadna reklamácia nebude prijatá, pokiaľ nedostatky neboli oznámené podľa vyššie uvedeného. Okrem toho, „Spoločnosť“ nebude skúmať ani sa zaoberať sťažnosťami prijatými neskôr, ako týždeň po ukončení prenájmu. V prípade sporu je jediným kompetentným úradom Obchodný Súd v mieste nalodenia.

9. Dostupnosť lode

Ak loď, ktorú ste si vybrali nebude voľná, bude Vám pridelená loď s rovnakými podmienkami a vybavením.

Adriahome, s.r.o. 2013
"Veľmi by sme sa chceli poďakovať za profesionálny prístup a ochotu pomôcť pri našich špeciálnych požiadavkách a celkovému zabezpečeniu pohodlia počas našej dovolenky na plachetnici. Všetko bolo riadne pripravene, čo nám dovolenku spríjemnilo. Určite Vaše služby ešte využijeme. Ešte raz veľká vďaka."

- Rodina Zvrškovcová